quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

XSMT-THỨ 2 NGÀY 21/09/2020 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ

Thảo luận trong 'Xổ Số Miền Trung' bắt đầu bởi You Are All My Life, 20/9/20.

Lượt xem: 973

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 21/09/2020
  THỪA THIÊN HUẾ
  Dan 96 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,
  86,88,89,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,12,13,15,16,19,20,21,22,23,
  25,27,28,29,30,31,32,35,36,38,
  39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,
  83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,
  12,13,15,16,19,20,21,22,23,25,
  27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,
  40,41,44,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,72,73,75,76,77,
  80,81,82,83,84,85,86,88,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 65 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,02,03,05,07,08,09,10,11,12,
  13,15,16,19,20,21,22,23,25,27,
  29,31,32,38,39,40,41,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,
  63,64,65,68,69,70,72,73,75,76,
  77,80,81,82,84,85,86,88,91,92,
  93,94,95,96,98,
  Dan 58 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,02,03,07,08,09,10,11,12,13,
  15,16,19,20,21,22,23,25,27,29,
  32,38,39,40,41,48,49,51,52,53,
  54,55,56,57,60,61,63,64,65,68,
  69,70,75,76,77,80,81,82,85,86,
  88,91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 51 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,03,07,08,09,10,11,12,13,16,
  19,21,22,23,25,29,32,38,39,40,
  41,49,51,52,53,54,55,57,60,61,
  64,65,68,69,70,75,76,77,80,81,
  82,85,86,88,91,92,93,94,95,96,
  98,
  Dan 35 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,03,08,10,13,16,19,21,23,25,
  29,32,38,39,40,41,51,52,53,54,
  55,60,61,64,65,75,76,81,85,86,
  92,93,95,96,98,
  Dan 21 so. Thang neu 33/40 Win.
  08,10,13,16,19,21,23,38,40,41,
  52,53,55,60,64,65,76,81,85,96,
  98,
  Dan 10 so. Thang neu 34/40 Win.
  08,21,23,40,41,52,60,64,65,85,
  Dan 5 so. Thang neu 35/40 Win.
  08,23,60,64,85,
  Dan 4 so. Thang neu 36/40 Win.
  08,23,64,85,
  Dan 1 so. Thang neu 37/40 Win.
  64,
  Dan 1 so. Thang neu 38/40 Win.
  64,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  64,
  Dan 1 so. Thang neu 40/40 Win.
  64,
   
  You Are All My LifeGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 3 ngày 21/09/2020
  THỪA THIÊN HUẾ
  Dan 92 so. Thang neu it nhat 13/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,
  53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 14/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,57,58,59,60,61,62,63,64,67,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  81,82,83,84,85,87,90,91,92,93,
  94,95,96,97,
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 15/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,
  59,60,61,62,63,64,67,69,70,71,
  72,73,74,75,76,78,79,81,82,84,
  87,90,91,92,93,94,95,96,97,
  Dan 71 so. Thang neu it nhat 16/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  34,37,39,40,41,42,43,46,47,49,
  50,51,52,57,59,60,61,62,64,67,
  69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,
  81,82,87,90,91,92,93,94,95,96,
  97,
  Dan 60 so. Thang neu it nhat 17/34 Win
  01,02,03,04,07,10,12,13,14,15,
  16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,34,37,39,40,
  41,42,43,46,47,49,51,52,57,59,
  61,62,64,67,70,71,72,73,74,75,
  76,79,81,82,91,92,93,94,95,97,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 18/34 Win
  01,02,03,07,10,12,13,14,15,16,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,34,37,41,42,43,
  46,49,51,52,57,61,62,64,67,70,
  71,72,73,75,76,79,81,82,91,92,
  94,97,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 19/34 Win
  01,02,10,12,13,14,15,16,17,18,
  19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,
  31,32,41,42,49,51,52,61,62,67,
  71,72,76,79,81,82,91,92,94,97,
  Dan 32 so. Thang neu it nhat 20/34 Win
  01,02,10,12,13,14,15,16,17,18,
  19,20,21,24,25,27,28,31,41,42,
  51,52,61,67,71,72,76,79,81,82,
  91,97,
  Dan 20 so. Thang neu it nhat 21/34 Win
  01,10,12,13,14,15,17,19,21,24,
  27,31,41,42,51,71,72,79,91,97,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 22/34 Win
  01,10,12,13,14,15,17,19,21,27,
  31,41,51,71,72,91,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 23/34 Win
  12,19,21,27,72,91,
  Dan 6 so. Thang neu it nhat 24/34 Win
  12,19,21,27,72,91,
   
  You Are All My LifeGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 1 ngày 21/09/2020
  PHÚ YÊN
  Dan 94 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,
  33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 90 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,74,75,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,
  13,14,16,18,20,21,22,23,24,26,
  27,29,30,31,32,33,35,36,37,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,
  52,53,55,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,
  75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,91,92,93,94,96,97,
  98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,11,
  13,14,16,18,20,21,22,23,24,26,
  27,29,30,31,33,35,36,37,39,40,
  41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,
  53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,71,72,74,75,77,
  78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,
  89,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu 29/40 Win.
  02,05,07,08,09,11,13,14,16,18,
  20,21,22,23,26,27,29,30,31,33,
  35,36,37,39,41,42,43,45,46,48,
  50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,
  63,64,65,66,67,68,69,74,75,77,
  78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,
  91,92,93,96,97,98,
  Dan 53 so. Thang neu 30/40 Win.
  05,08,09,13,14,16,20,21,22,23,
  26,27,29,30,31,33,35,36,37,42,
  43,45,46,48,50,51,52,53,55,57,
  58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,
  74,75,78,79,80,83,87,89,91,92,
  96,97,98,
  Dan 44 so. Thang neu 31/40 Win.
  05,08,09,13,14,16,20,21,23,26,
  27,29,30,31,33,35,36,37,42,43,
  45,46,48,50,51,52,53,55,57,58,
  59,63,64,65,74,75,78,79,83,89,
  91,96,97,98,
  Dan 35 so. Thang neu 32/40 Win.
  05,08,09,13,14,16,21,23,27,29,
  30,31,33,35,37,42,43,45,46,48,
  51,53,55,57,58,59,63,74,75,78,
  79,83,96,97,98,
  Dan 23 so. Thang neu 33/40 Win.
  05,08,13,14,16,21,23,27,30,35,
  37,42,45,46,48,53,57,59,63,74,
  75,83,98,
  Dan 15 so. Thang neu 34/40 Win.
  05,08,14,16,21,23,30,42,46,53,
  57,63,74,83,98,
  Dan 13 so. Thang neu 35/40 Win.
  05,08,14,16,21,23,30,42,46,57,
  63,83,98,
  Dan 10 so. Thang neu 36/40 Win.
  14,16,21,23,30,42,46,57,83,98,
  Dan 5 so. Thang neu 37/40 Win.
  23,30,42,57,98,
  Dan 4 so. Thang neu 38/40 Win.
  23,42,57,98,
  Dan 2 so. Thang neu 39/40 Win.
  23,98,
  Dan 1 so. Thang neu 40/40 Win.
  98,
   
  You Are All My LifeGOD_OF_GAMBLE thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,289
  Được thích:
  51,564
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 3 ngày 21/09/2020
  PHÚ YÊN
  Dan 86 so. Thang neu it nhat 13/34 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,69,70,71,73,74,75,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 84 so. Thang neu it nhat 14/34 Win
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,61,63,64,65,69,
  70,71,73,74,75,78,79,80,81,82,
  83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 75 so. Thang neu it nhat 15/34 Win
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,
  61,63,64,71,73,74,75,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,
  93,94,95,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu it nhat 16/34 Win
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,
  14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,
  25,30,31,32,34,35,36,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,57,58,59,61,63,64,
  71,73,74,75,80,81,83,84,85,89,
  90,91,93,94,95,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 17/34 Win
  01,03,04,05,08,09,10,13,14,15,
  16,17,18,19,23,24,25,30,31,32,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  57,58,59,61,63,64,71,73,74,75,
  80,81,83,84,85,89,90,91,93,94,
  95,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 18/34 Win
  01,03,04,05,08,09,10,13,14,15,
  17,18,19,23,25,30,31,32,34,35,
  37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,
  49,50,51,52,53,54,58,59,64,71,
  73,74,80,81,83,84,85,89,90,91,
  93,94,95,98,
  Dan 38 so. Thang neu it nhat 19/34 Win
  01,03,04,05,10,13,14,15,18,19,
  30,31,34,35,39,40,41,43,45,47,
  48,49,50,51,53,54,58,59,74,81,
  84,85,89,91,93,94,95,98,
  Dan 34 so. Thang neu it nhat 20/34 Win
  01,03,04,05,10,13,14,15,18,19,
  30,31,34,35,39,40,41,43,45,48,
  49,50,51,53,54,58,59,81,84,85,
  91,93,94,95,
  Dan 28 so. Thang neu it nhat 21/34 Win
  01,04,05,10,13,14,15,18,31,34,
  35,39,40,41,43,45,48,49,50,51,
  53,54,59,81,84,93,94,95,
  Dan 26 so. Thang neu it nhat 22/34 Win
  01,04,05,10,13,14,15,18,31,34,
  35,40,41,43,45,48,49,50,51,53,
  54,59,81,84,94,95,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 23/34 Win
  04,05,13,14,15,31,34,35,40,41,
  43,48,50,51,53,59,84,95,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 24/34 Win
  04,13,31,34,35,40,43,53,59,95,
  Dan 4 so. Thang neu it nhat 25/34 Win
  13,31,35,53,
   
  GOD_OF_GAMBLE thích bài này.
 6. KimTrang

  KimTrang Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  10/6/18
  Bài viết:
  2,046
  Được thích:
  3,305
  Điểm thành tích:
  113
  XSMT
  LOTTO: 30,03
  DB: 30,03
   
 7. minhquang2015

  minhquang2015 Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  2/3/15
  Bài viết:
  16,176
  Được thích:
  11,654
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  BS
  XSMT-THỨ 2 NGÀY 21/09/2020 - PHÚ YÊN
  LOTTO : 21
  ĐB : 21
   
 8. You Are All My Life

  You Are All My Life Điều hành viên

  Tham gia:
  14/3/18
  Bài viết:
  7,047
  Được thích:
  28,931
  Điểm thành tích:
  113
  ĐÃ TRẢ THƯỞNG XSMT 21/09/2020
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net