quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3

Thảo luận trong 'Làm quen - Kết bạn - Tâm sự - Nhật ký - Spam' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 31/8/20.

Lượt xem: 63,160

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Random - Hãy Đợi Đấy 1 2 3
   
  sendo, eckdepzai263, lala30316 thành viên khác Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 01/09/2020
  Dan 95 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 92 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,79,80,81,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,34,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,51,52,55,56,57,58,60,61,
  63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 68 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,04,06,07,09,10,14,15,
  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
  27,28,29,34,36,37,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,51,52,56,58,
  60,61,63,65,66,69,70,71,72,75,
  76,79,80,81,83,84,85,87,88,89,
  90,91,93,94,95,96,97,98,
  Dan 61 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,02,07,09,10,14,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,34,
  36,37,40,41,42,43,44,46,47,48,
  51,52,56,58,60,61,63,65,66,69,
  70,71,75,76,79,80,81,83,84,85,
  87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,
  98,
  Dan 52 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,01,02,07,09,10,19,20,21,22,
  23,24,25,27,28,29,34,36,37,40,
  41,42,43,44,47,48,51,52,56,58,
  60,61,63,65,66,69,70,75,76,81,
  84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,97,
  Dan 44 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,02,07,09,10,19,20,21,22,25,
  27,28,29,34,36,37,40,41,42,43,
  44,47,51,52,56,58,60,61,63,65,
  66,69,70,75,76,81,84,87,88,90,
  91,95,96,97,
  Dan 35 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,02,09,10,19,20,21,22,25,27,
  28,29,37,41,42,43,44,47,51,56,
  58,60,61,66,69,70,75,76,81,84,
  87,88,90,95,97,
  Dan 27 so. Thang neu 33/40 Win.
  00,02,09,10,20,21,22,27,28,37,
  41,42,43,44,51,56,58,60,61,66,
  70,76,81,84,87,90,97,
  Dan 21 so. Thang neu 34/40 Win.
  00,02,09,20,21,22,28,37,41,43,
  51,56,60,61,66,76,81,84,87,90,
  97,
  Dan 15 so. Thang neu 35/40 Win.
  00,09,20,22,43,51,56,60,61,76,
  81,84,87,90,97,
  Dan 8 so. Thang neu 36/40 Win.
  43,60,61,76,81,84,87,97,
  Dan 5 so. Thang neu 37/40 Win.
  43,60,61,76,81,
  Dan 3 so. Thang neu 38/40 Win.
  43,60,76,
  Dan 3 so. Thang neu 39/40 Win.
  43,60,76,
  Dan 1 so. Thang neu 40/40 Win.
  76,
   
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 01/09/2020
  Dan 94 so. Thang neu 22/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
  54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,02,03,04,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,37,38,39,40,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,
  59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 24/30 Win.
  00,01,02,03,04,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,
  35,37,38,39,40,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,
  71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 25/30 Win.
  00,01,03,04,07,08,11,12,13,14,
  16,19,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,34,37,38,39,40,43,45,46,47,
  48,51,52,54,55,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,
  74,75,76,78,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,
  99,
  Dan 56 so. Thang neu 26/30 Win.
  01,03,04,08,11,12,13,14,16,19,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,
  37,40,43,45,46,47,48,51,52,54,
  55,57,58,60,61,62,63,64,65,69,
  70,72,75,76,78,81,82,85,86,87,
  89,90,93,96,98,99,
  Dan 45 so. Thang neu 27/30 Win.
  01,04,08,11,12,14,16,19,22,23,
  24,25,26,27,28,30,37,43,45,47,
  48,51,52,54,58,61,63,64,65,69,
  70,72,75,76,78,81,82,85,86,87,
  89,90,93,96,98,
  Dan 27 so. Thang neu 28/30 Win.
  01,04,08,11,16,19,28,30,37,45,
  51,52,54,58,61,65,69,70,72,75,
  78,81,85,86,87,90,93,
  Dan 19 so. Thang neu 29/30 Win.
  01,04,19,28,45,51,54,61,65,69,
  70,72,75,78,81,85,86,87,90,
  Dan 16 so. Thang neu 30/30 Win.
  19,28,51,54,61,65,69,70,72,75,
  78,81,85,86,87,90,
   
  ngatuso1989, Minhbach, Mvh699632 thành viên khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 02/09/2020
  Dan 91 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,
  43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,62,63,64,66,
  67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 88 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,
  44,45,46,48,50,51,52,54,55,57,
  58,59,60,62,63,64,66,67,69,70,
  71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
  91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,
  21,23,24,25,26,27,30,31,32,33,
  34,35,37,38,39,40,42,43,44,45,
  46,48,50,51,52,55,57,58,59,60,
  62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,
  75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,
  98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 28/40 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,
  35,37,38,39,40,43,44,45,46,48,
  50,51,55,57,58,59,62,63,66,67,
  69,71,72,73,75,76,77,78,79,81,
  84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,
  96,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 29/40 Win.
  01,02,04,05,06,08,09,10,12,14,
  16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,
  30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,
  43,44,45,48,55,57,58,59,63,66,
  67,71,72,73,75,76,77,78,79,84,
  85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,
  98,
  Dan 52 so. Thang neu 30/40 Win.
  01,02,04,05,06,08,09,10,12,14,
  16,17,18,20,21,23,24,25,27,30,
  31,32,33,37,38,39,40,44,45,48,
  55,58,59,63,66,67,71,72,73,75,
  76,77,78,79,86,87,89,90,91,92,
  95,98,
  Dan 44 so. Thang neu 31/40 Win.
  01,02,04,05,06,08,09,10,12,14,
  16,17,18,20,21,23,25,27,31,32,
  33,37,38,44,48,55,58,59,66,67,
  71,72,73,76,77,78,79,86,87,89,
  90,91,92,98,
  Dan 36 so. Thang neu 32/40 Win.
  01,02,04,05,09,10,12,16,17,18,
  20,21,23,25,27,31,32,37,38,44,
  48,55,59,66,67,71,72,73,77,79,
  86,87,90,91,92,98,
  Dan 27 so. Thang neu 33/40 Win.
  01,02,04,09,10,17,18,20,21,23,
  25,27,31,32,38,44,55,59,66,67,
  72,73,77,79,86,91,98,
  Dan 15 so. Thang neu 34/40 Win.
  01,02,04,09,10,18,20,23,25,44,
  66,72,77,86,98,
  Dan 12 so. Thang neu 35/40 Win.
  01,04,10,18,20,23,25,44,72,77,
  86,98,
  Dan 8 so. Thang neu 36/40 Win.
  01,04,20,23,25,72,86,98,
  Dan 6 so. Thang neu 37/40 Win.
  01,04,25,72,86,98,
  Dan 3 so. Thang neu 38/40 Win.
  01,04,25,
  Dan 2 so. Thang neu 39/40 Win.
  01,25,
  Dan 2 so. Thang neu 40/40 Win.
  01,25,
   
  Minhbach, hades2307, Caulovang21 thành viên khác Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 02/09/2020
  Dan 92 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
  44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,
  55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 24/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,
  79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,
  91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 77 so. Thang neu 25/30 Win.
  01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,29,31,33,35,36,37,
  38,39,41,42,45,46,47,48,51,52,
  53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,72,75,76,
  77,79,80,81,82,85,86,88,89,90,
  91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 61 so. Thang neu 26/30 Win.
  01,02,03,04,06,07,10,11,13,15,
  16,19,20,21,22,23,24,25,27,29,
  31,33,35,36,37,38,41,45,46,47,
  51,52,54,55,57,59,60,61,62,63,
  64,66,68,69,70,72,76,77,79,80,
  81,82,85,86,89,90,91,93,94,96,
  98,
  Dan 48 so. Thang neu 27/30 Win.
  02,04,06,07,11,13,15,16,20,21,
  22,23,24,25,29,33,35,36,37,38,
  41,46,47,51,52,54,55,57,59,60,
  62,63,64,66,72,76,77,79,80,81,
  82,85,89,90,93,94,96,98,
  Dan 28 so. Thang neu 28/30 Win.
  04,06,07,11,13,15,21,23,24,29,
  33,35,38,41,46,55,57,59,60,62,
  64,72,76,81,89,94,96,98,
  Dan 19 so. Thang neu 29/30 Win.
  04,06,11,15,21,23,29,33,38,46,
  55,57,62,72,81,89,94,96,98,
  Dan 8 so. Thang neu 30/30 Win.
  04,06,21,29,33,57,96,98,
   
 6. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 03/09/2020
  Dan 91 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,04,05,07,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 85 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,04,05,07,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,
  37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,72,73,74,79,80,81,82,83,
  84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,04,05,07,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,
  37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,
  49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,63,64,65,66,67,68,69,72,
  73,74,79,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 74 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,04,05,07,09,10,12,13,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,
  37,39,40,42,43,44,46,47,48,49,
  50,52,54,55,56,57,58,59,60,63,
  64,65,66,67,68,69,72,73,74,81,
  82,83,84,85,86,89,90,92,93,94,
  96,97,98,99,
  Dan 66 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,04,05,07,09,10,12,13,18,
  19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
  30,31,32,33,35,36,37,39,40,42,
  43,44,46,47,48,49,50,52,54,55,
  56,57,58,60,63,64,65,66,68,69,
  72,73,74,82,83,84,85,86,89,90,
  92,93,94,96,97,98,
  Dan 56 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,01,04,05,07,09,10,13,19,20,
  21,22,23,25,26,27,28,30,31,33,
  35,36,37,39,40,43,44,46,47,48,
  49,50,52,55,57,58,60,64,65,66,
  68,69,72,73,74,82,83,84,85,86,
  90,92,94,96,97,98,
  Dan 49 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,01,05,07,09,10,13,19,20,21,
  23,25,26,27,28,30,31,33,36,37,
  39,40,43,44,46,47,49,50,52,57,
  58,60,64,65,66,68,72,73,74,82,
  83,84,85,86,90,92,94,96,98,
  Dan 36 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,01,05,09,10,13,19,20,21,23,
  25,28,30,31,33,37,40,43,44,46,
  47,49,52,58,64,65,68,72,74,82,
  84,86,90,92,94,98,
  Dan 28 so. Thang neu 33/40 Win.
  01,09,10,13,19,21,23,25,31,33,
  37,40,44,46,47,49,52,58,64,65,
  68,74,82,86,90,92,94,98,
  Dan 19 so. Thang neu 34/40 Win.
  10,13,19,23,25,37,44,46,47,49,
  52,58,64,65,68,74,82,86,94,
  Dan 13 so. Thang neu 35/40 Win.
  10,13,23,25,44,47,49,52,58,65,
  82,86,94,
  Dan 6 so. Thang neu 36/40 Win.
  10,23,52,58,82,94,
  Dan 4 so. Thang neu 37/40 Win.
  52,58,82,94,
  Dan 2 so. Thang neu 38/40 Win.
  58,94,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  58,
  Dan 0 so. Thang neu 40/40 Win.
   
  Minhbach, hades2307, MYLINH120225 thành viên khác Thích điều này.
 7. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 03/09/2020
  Dan 90 so. Thang neu 22/30 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,69,70,71,72,73,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,
  89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,66,67,69,70,71,72,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 24/30 Win.
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,
  33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,
  57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  69,70,71,72,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,86,88,89,90,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 25/30 Win.
  01,02,04,05,06,08,10,11,12,15,
  16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,
  27,28,29,31,33,34,39,40,41,42,
  43,44,45,46,47,48,49,50,55,56,
  57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  69,71,72,76,77,78,79,80,81,82,
  83,84,86,88,89,90,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 26/30 Win.
  01,02,04,05,06,08,12,15,16,17,
  18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,
  29,31,33,34,39,40,41,42,46,47,
  48,49,50,55,57,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,69,72,77,78,79,80,
  82,83,84,86,88,90,92,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 54 so. Thang neu 27/30 Win.
  01,02,04,05,06,08,12,15,17,18,
  19,20,21,23,25,26,27,29,31,34,
  39,42,46,47,48,49,50,55,57,59,
  60,61,63,64,65,66,67,69,72,77,
  78,79,82,83,84,86,88,90,92,94,
  95,96,98,99,
  Dan 42 so. Thang neu 28/30 Win.
  01,02,04,05,06,12,17,18,19,21,
  23,29,31,34,39,42,46,47,48,50,
  55,59,60,61,63,64,65,66,69,72,
  77,78,79,82,83,84,90,94,95,96,
  98,99,
  Dan 31 so. Thang neu 29/30 Win.
  01,05,06,17,19,21,23,29,31,34,
  39,42,46,47,48,50,55,61,63,64,
  69,72,78,79,82,83,84,90,95,96,
  98,
  Dan 19 so. Thang neu 30/30 Win.
  01,17,21,29,31,34,47,48,50,55,
  63,72,78,82,84,90,95,96,98,
   
  Minhbach, hades2307, MYLINH120230 thành viên khác Thích điều này.
 8. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 04/09/2020
  Dan 93 so. Thang neu 25/40 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 26/40 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,
  36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,
  48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,
  61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
  71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 27/40 Win.
  01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,
  13,14,15,16,18,19,20,21,22,25,
  26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,
  37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,
  49,50,52,53,55,56,57,58,59,61,
  62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,
  73,74,76,77,78,79,81,82,83,84,
  85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 72 so. Thang neu 28/40 Win.
  01,02,03,07,08,09,11,12,13,14,
  15,19,21,22,25,26,27,28,29,30,
  31,33,35,36,37,38,39,40,41,46,
  47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,
  59,61,62,63,64,66,67,68,69,70,
  71,72,73,76,78,79,81,82,83,84,
  85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,
  97,99,
  Dan 68 so. Thang neu 29/40 Win.
  01,03,07,08,11,12,13,14,15,19,
  21,22,25,26,27,28,29,30,31,33,
  35,36,37,38,39,40,41,46,47,48,
  49,50,52,53,55,56,57,58,59,61,
  62,64,66,67,68,69,70,72,73,76,
  78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,
  90,92,93,94,95,96,97,99,
  Dan 54 so. Thang neu 30/40 Win.
  01,03,07,08,12,13,14,15,19,21,
  26,28,29,30,31,33,36,37,38,39,
  40,41,47,48,50,53,56,57,58,59,
  61,64,66,67,69,70,73,76,78,79,
  81,82,83,84,86,87,88,90,92,93,
  95,96,97,99,
  Dan 42 so. Thang neu 31/40 Win.
  01,03,14,15,19,21,26,28,29,30,
  31,33,37,38,39,40,41,48,50,53,
  56,57,61,64,66,67,69,70,73,76,
  82,83,86,87,88,90,92,93,95,96,
  97,99,
  Dan 37 so. Thang neu 32/40 Win.
  01,03,14,15,19,21,26,28,29,30,
  31,33,37,38,39,40,41,48,50,53,
  56,57,61,66,67,69,82,83,86,87,
  90,92,93,95,96,97,99,
  Dan 25 so. Thang neu 33/40 Win.
  01,03,14,15,19,21,28,31,33,37,
  38,40,41,48,50,53,56,61,67,69,
  82,87,93,95,96,
  Dan 19 so. Thang neu 34/40 Win.
  03,14,15,19,21,28,31,37,38,40,
  41,53,56,61,67,82,87,93,96,
  Dan 12 so. Thang neu 35/40 Win.
  03,19,21,28,31,38,40,53,56,67,
  87,93,
  Dan 10 so. Thang neu 36/40 Win.
  03,19,21,28,31,38,53,56,67,93,
  Dan 5 so. Thang neu 37/40 Win.
  19,38,56,67,93,
  Dan 5 so. Thang neu 38/40 Win.
  19,38,56,67,93,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  56,
   
  Minhbach, hades2307, MYLINH120222 thành viên khác Thích điều này.
 9. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 04/09/2020
  Dan 94 so. Thang neu 21/30 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
  72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,
  84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,
  95,96,97,98,
  Dan 89 so. Thang neu 22/30 Win.
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,
  12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,
  77,79,80,81,83,84,85,86,87,88,
  89,91,92,93,94,95,96,97,98,
  Dan 86 so. Thang neu 23/30 Win.
  01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,
  69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,91,92,
  93,94,95,96,97,98,
  Dan 83 so. Thang neu 24/30 Win.
  01,02,04,06,07,08,09,10,12,13,
  14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,
  26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,
  38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,
  71,72,74,75,77,79,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 77 so. Thang neu 25/30 Win.
  01,02,04,07,08,09,10,12,14,15,
  18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
  28,29,32,34,35,36,38,41,42,43,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  65,67,68,69,70,71,72,74,75,77,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  91,92,93,94,95,96,98,
  Dan 61 so. Thang neu 26/30 Win.
  01,02,04,07,08,09,10,12,14,15,
  18,20,21,22,23,24,25,26,27,32,
  34,35,36,38,41,45,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,
  62,64,65,67,68,69,70,74,77,81,
  83,85,86,87,88,89,91,93,95,96,
  98,
  Dan 52 so. Thang neu 27/30 Win.
  02,07,09,12,14,15,18,20,21,22,
  23,24,25,26,32,34,35,36,38,41,
  45,47,48,49,50,51,52,54,56,58,
  59,60,61,62,64,65,67,68,69,74,
  77,81,85,86,87,88,89,91,93,95,
  96,98,
  Dan 31 so. Thang neu 28/30 Win.
  02,07,09,14,15,18,23,24,26,32,
  34,35,36,38,41,45,49,52,54,58,
  59,60,62,65,68,81,88,89,91,93,
  95,
  Dan 25 so. Thang neu 29/30 Win.
  02,07,15,18,23,24,26,32,35,36,
  38,41,45,49,52,58,59,60,65,68,
  88,89,91,93,95,
  Dan 18 so. Thang neu 30/30 Win.
  02,07,18,23,24,26,32,35,36,41,
  45,58,59,60,68,88,93,95,
   
  Minhbach, hades2307, MYLINH120221 thành viên khác Thích điều này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 05/09/2020
  Dan 90 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,03,04,06,08,10,11,12,14,
  15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,
  46,48,50,51,52,53,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,06,08,10,11,12,14,15,16,
  17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,41,42,43,45,46,48,50,51,
  52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,
  63,64,66,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,06,08,10,11,12,14,15,16,
  18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,
  42,43,46,48,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,
  68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,96,97,98,99,
  Dan 71 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,06,08,10,11,12,14,15,16,
  18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,
  31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,
  43,46,48,50,51,52,53,55,58,60,
  61,62,63,64,66,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,94,96,98,
  99,
  Dan 64 so. Thang neu 29/40 Win.
  01,06,08,10,11,12,14,15,19,20,
  21,22,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,38,41,42,43,46,48,50,
  51,52,53,58,60,61,62,64,66,68,
  70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,
  81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  94,96,98,99,
  Dan 54 so. Thang neu 30/40 Win.
  06,08,10,11,12,14,19,21,22,25,
  26,27,28,32,33,34,36,38,41,42,
  43,48,50,51,52,53,58,61,62,66,
  68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,
  80,81,83,84,85,86,87,88,89,91,
  94,96,98,99,
  Dan 46 so. Thang neu 31/40 Win.
  06,10,11,12,14,19,21,22,25,26,
  27,32,33,38,41,42,43,48,50,51,
  52,53,58,61,62,66,68,71,72,74,
  75,76,78,79,80,83,84,85,86,87,
  88,89,94,96,98,99,
  Dan 39 so. Thang neu 32/40 Win.
  06,11,12,14,19,21,22,25,26,32,
  33,38,41,42,43,48,51,53,58,61,
  62,66,68,71,74,75,76,78,79,83,
  84,86,87,88,89,94,96,98,99,
  Dan 29 so. Thang neu 33/40 Win.
  06,11,12,19,22,25,26,32,33,38,
  41,42,43,48,51,58,61,62,71,74,
  76,83,86,87,88,89,94,96,99,
  Dan 18 so. Thang neu 34/40 Win.
  11,12,19,22,26,32,33,43,48,58,
  61,62,74,83,88,89,94,99,
  Dan 13 so. Thang neu 35/40 Win.
  19,22,26,32,33,43,48,58,83,88,
  89,94,99,
  Dan 11 so. Thang neu 36/40 Win.
  19,22,26,32,43,48,58,83,88,94,
  99,
  Dan 8 so. Thang neu 37/40 Win.
  19,22,32,43,58,88,94,99,
  Dan 4 so. Thang neu 38/40 Win.
  19,32,58,94,
  Dan 2 so. Thang neu 39/40 Win.
  32,58,
   
 11. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 05/09/2020
  Dan 91 so. Thang neu 22/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,
  11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
  22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,90,91,92,94,95,96,97,
  99,
  Dan 90 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,
  24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,
  66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,90,91,92,94,95,96,97,99,
  Dan 86 so. Thang neu 24/30 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,
  12,13,15,18,19,20,21,22,24,25,
  26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,
  68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,
  92,94,95,96,97,99,
  Dan 75 so. Thang neu 25/30 Win.
  00,01,03,04,06,08,10,11,12,13,
  15,18,19,20,21,22,24,26,27,28,
  29,31,32,34,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,
  53,54,55,56,57,58,59,61,62,65,
  66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,85,87,88,91,
  92,94,95,97,99,
  Dan 68 so. Thang neu 26/30 Win.
  00,01,03,04,06,10,11,13,18,19,
  20,21,22,24,26,27,28,29,31,32,
  34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,59,61,62,65,66,67,68,69,
  72,74,75,76,77,78,79,82,83,85,
  87,88,91,92,94,95,97,99,
  Dan 54 so. Thang neu 27/30 Win.
  00,01,04,06,11,13,18,19,20,21,
  22,24,27,28,29,31,32,36,37,38,
  39,40,41,42,43,44,49,50,51,52,
  54,55,58,59,61,62,66,69,72,74,
  75,76,77,78,79,82,83,85,88,91,
  94,95,97,99,
  Dan 33 so. Thang neu 28/30 Win.
  04,11,13,20,22,24,27,28,29,36,
  37,39,40,42,43,49,50,54,55,58,
  59,61,66,69,72,75,76,78,79,91,
  94,95,99,
  Dan 24 so. Thang neu 29/30 Win.
  04,11,13,20,22,27,36,37,39,42,
  43,49,50,54,58,59,61,72,75,76,
  78,79,91,94,
  Dan 16 so. Thang neu 30/30 Win.
  04,11,13,20,22,37,39,43,50,54,
  72,75,76,78,79,91,
   
 12. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 06/09/2020
  Dan 91 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,
  67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 89 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,
  22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,
  57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,
  68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,
  79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,
  90,91,92,94,95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,17,18,19,21,22,26,
  27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,
  39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,
  50,51,55,56,57,58,59,60,61,62,
  64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,88,89,90,91,94,96,97,98,
  99,
  Dan 74 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,
  13,14,15,18,19,21,22,26,27,28,
  29,31,32,33,34,35,37,38,40,41,
  42,45,46,48,49,50,51,56,57,58,
  59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,
  70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,86,88,90,91,94,
  96,97,98,99,
  Dan 68 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,
  13,14,15,18,19,21,22,26,27,28,
  31,32,33,35,37,38,40,41,42,45,
  46,48,49,51,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,66,67,68,69,70,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,83,84,86,
  88,90,91,94,96,97,98,99,
  Dan 57 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,01,02,03,05,07,10,11,13,14,
  15,18,19,21,22,26,27,28,31,32,
  33,35,37,38,40,42,45,46,48,49,
  51,56,57,58,62,64,65,66,67,69,
  70,73,76,77,78,79,80,81,84,86,
  88,91,94,96,97,98,99,
  Dan 50 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,01,02,03,05,07,10,13,14,15,
  18,19,21,22,26,27,28,31,32,33,
  35,37,40,42,45,48,49,56,57,58,
  62,64,65,66,67,69,70,73,77,79,
  80,81,84,86,88,91,94,97,98,99,
  Dan 35 so. Thang neu 32/40 Win.
  02,05,07,13,14,15,19,21,26,27,
  28,31,32,33,37,40,45,48,49,56,
  62,64,65,67,69,70,77,79,80,81,
  84,91,97,98,99,
  Dan 24 so. Thang neu 33/40 Win.
  02,07,14,21,26,27,31,32,37,40,
  45,48,49,56,62,64,65,67,77,79,
  81,91,97,99,
  Dan 15 so. Thang neu 34/40 Win.
  14,26,37,48,49,56,62,64,65,67,
  79,81,91,97,99,
  Dan 9 so. Thang neu 35/40 Win.
  37,48,64,65,67,81,91,97,99,
  Dan 8 so. Thang neu 36/40 Win.
  37,48,64,65,67,81,97,99,
  Dan 4 so. Thang neu 37/40 Win.
  48,67,81,97,
  Dan 3 so. Thang neu 38/40 Win.
  48,67,81,
  Dan 2 so. Thang neu 39/40 Win.
  67,81,
  Dan 2 so. Thang neu 40/40 Win.
  67,81,
   
 13. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 06/09/2020
  Dan 93 so. Thang neu 22/30 Win.
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,
  32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,47,48,51,53,54,
  55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
  66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 88 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,48,53,54,55,56,57,58,
  59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,
  70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 24/30 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,11,12,13,
  14,15,16,19,20,21,22,23,24,26,
  27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,43,44,45,46,48,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  66,67,68,69,71,72,73,76,77,78,
  79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 73 so. Thang neu 25/30 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,11,12,14,
  16,20,21,22,23,24,26,27,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,44,45,46,48,53,55,56,57,
  58,60,61,63,64,66,67,68,69,71,
  72,73,76,77,78,79,80,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,
  96,98,99,
  Dan 68 so. Thang neu 26/30 Win.
  00,01,02,03,04,06,08,11,12,14,
  16,20,21,22,23,24,26,27,29,30,
  32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,
  45,46,48,53,55,56,57,58,60,61,
  63,64,66,67,68,69,71,72,73,76,
  77,78,79,80,82,85,86,87,88,89,
  90,91,93,94,95,96,98,99,
  Dan 49 so. Thang neu 27/30 Win.
  02,03,04,06,08,12,14,16,21,22,
  23,24,26,27,30,35,37,38,39,41,
  43,45,46,48,53,55,56,60,61,64,
  67,69,71,72,76,77,79,80,82,85,
  86,87,88,89,90,91,93,98,99,
  Dan 28 so. Thang neu 28/30 Win.
  04,06,14,16,22,23,27,35,37,39,
  43,48,53,56,60,61,67,69,72,77,
  79,80,82,85,86,90,93,98,
  Dan 19 so. Thang neu 29/30 Win.
  06,14,16,22,23,27,35,37,39,53,
  60,69,72,79,82,85,86,90,98,
  Dan 9 so. Thang neu 30/30 Win.
  22,27,35,37,60,69,82,86,90,
   
 14. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 07/09/2020
  Dan 95 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,
  32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 93 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,27,28,30,32,33,
  35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 83 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,10,11,12,
  13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,27,28,30,32,33,35,36,37,
  38,40,41,42,43,44,45,46,47,50,
  52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  62,64,65,67,68,70,71,72,73,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 74 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,10,11,12,
  14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,
  27,28,30,32,35,36,37,38,41,42,
  44,46,47,50,52,53,54,55,56,57,
  59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 63 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,02,04,06,10,11,12,14,17,18,
  19,20,21,22,24,25,27,28,30,32,
  35,36,37,38,42,44,46,50,52,53,
  54,55,56,57,59,60,61,64,65,67,
  68,70,71,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,86,88,91,92,93,94,95,
  96,97,98,
  Dan 49 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,06,10,11,12,14,17,18,20,21,
  22,25,27,28,30,32,35,36,38,42,
  46,50,52,53,54,55,60,64,65,67,
  68,70,71,75,76,77,79,80,81,82,
  83,86,88,91,92,93,94,95,96,
  Dan 38 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,06,11,14,17,18,20,21,22,27,
  28,30,36,38,46,50,53,54,55,60,
  64,67,68,70,71,75,77,79,80,81,
  82,83,86,88,92,93,94,95,
  Dan 33 so. Thang neu 32/40 Win.
  06,11,14,18,20,21,22,27,28,30,
  36,38,46,50,53,55,60,64,67,68,
  70,75,77,79,80,81,82,83,86,88,
  92,94,95,
  Dan 28 so. Thang neu 33/40 Win.
  06,14,18,20,22,27,28,30,36,46,
  50,60,64,67,68,70,75,77,79,80,
  81,82,83,86,88,92,94,95,
  Dan 20 so. Thang neu 34/40 Win.
  06,18,20,22,27,30,36,50,64,68,
  70,77,79,81,82,83,86,88,92,95,
  Dan 14 so. Thang neu 35/40 Win.
  06,18,20,27,30,36,50,64,68,70,
  81,82,83,88,
  Dan 9 so. Thang neu 36/40 Win.
  06,18,20,30,70,81,82,83,88,
  Dan 7 so. Thang neu 37/40 Win.
  06,18,30,70,82,83,88,
  Dan 2 so. Thang neu 38/40 Win.
  82,83,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  83,
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 07/09/2020
  Dan 93 so. Thang neu 22/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
  42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,
  65,66,67,68,69,71,72,73,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 87 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,49,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,63,64,65,67,68,69,
  71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
  93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 84 so. Thang neu 24/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,
  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
  34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,
  45,46,49,53,54,55,56,57,58,59,
  60,61,63,64,65,67,68,69,71,72,
  73,75,77,78,79,80,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
  96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 25/30 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,
  35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,
  49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
  63,64,65,67,69,71,72,73,75,77,
  78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 73 so. Thang neu 26/30 Win.
  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,16,18,19,20,22,23,
  24,25,26,29,30,31,34,35,36,37,
  38,39,42,43,44,45,46,49,53,54,
  56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,
  69,71,72,75,77,78,79,80,82,84,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 55 so. Thang neu 27/30 Win.
  01,03,04,05,07,08,09,10,12,14,
  16,18,22,23,24,25,26,30,34,35,
  37,39,43,45,46,49,53,54,56,57,
  58,59,61,63,64,65,67,69,71,72,
  78,82,84,87,88,89,90,91,92,93,
  95,96,97,98,99,
  Dan 33 so. Thang neu 28/30 Win.
  01,05,07,12,16,18,23,24,25,26,
  30,34,37,39,43,45,46,49,54,61,
  63,64,65,67,69,78,82,87,88,92,
  95,98,99,
  Dan 22 so. Thang neu 29/30 Win.
  01,05,07,12,16,18,24,25,26,30,
  34,37,43,46,61,63,64,67,87,88,
  92,99,
  Dan 11 so. Thang neu 30/30 Win.
  07,12,16,25,26,34,37,67,87,88,
  92,
   
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 08/09/2020
  Dan 92 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,
  75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
  85,87,88,89,90,91,92,93,94,96,
  97,98,
  Dan 90 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
  33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,
  65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,
  76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,
  88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,
  Dan 82 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,07,09,10,11,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
  57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,
  69,70,72,74,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,87,88,91,92,93,94,96,
  97,98,
  Dan 75 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,02,03,04,05,07,09,10,11,13,
  14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,28,29,30,31,32,37,38,39,
  40,41,42,43,45,46,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,58,61,62,64,
  65,66,67,68,69,70,72,74,76,78,
  79,80,81,82,83,85,87,88,91,92,
  93,94,96,97,98,
  Dan 66 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,02,03,04,05,07,09,10,11,13,
  14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,
  26,27,31,32,37,38,39,40,42,43,
  46,48,50,51,52,53,54,56,57,58,
  61,62,64,65,66,67,69,70,72,74,
  76,78,79,80,81,82,83,85,87,88,
  91,92,93,94,97,98,
  Dan 56 so. Thang neu 30/40 Win.
  02,03,04,07,09,10,11,13,14,15,
  17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,
  37,38,39,40,42,43,46,48,50,51,
  52,56,57,58,61,62,66,67,69,70,
  72,76,78,79,80,81,82,83,85,88,
  91,92,93,94,97,98,
  Dan 46 so. Thang neu 31/40 Win.
  03,04,07,09,10,11,13,14,15,18,
  20,21,23,24,25,26,38,39,40,42,
  43,46,48,50,51,56,58,62,66,67,
  69,70,72,76,78,80,81,83,85,88,
  91,92,93,94,97,98,
  Dan 29 so. Thang neu 32/40 Win.
  03,07,09,10,11,13,15,18,20,21,
  23,26,38,39,42,43,50,58,66,69,
  76,81,85,88,91,92,94,97,98,
  Dan 25 so. Thang neu 33/40 Win.
  03,07,10,11,13,18,20,21,23,26,
  38,39,42,43,50,58,66,69,81,85,
  88,91,94,97,98,
  Dan 16 so. Thang neu 34/40 Win.
  03,11,18,21,23,39,42,58,66,69,
  81,85,88,91,97,98,
  Dan 13 so. Thang neu 35/40 Win.
  11,18,21,23,39,58,66,69,81,88,
  91,97,98,
  Dan 10 so. Thang neu 36/40 Win.
  11,23,39,58,66,69,81,88,97,98,
  Dan 5 so. Thang neu 37/40 Win.
  11,39,66,81,98,
  Dan 4 so. Thang neu 38/40 Win.
  11,39,66,81,
  Dan 3 so. Thang neu 39/40 Win.
  11,39,66,
  Dan 1 so. Thang neu 40/40 Win.
  11,
   
 17. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 08/09/2020
  Dan 93 so. Thang neu 22/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  30,31,33,34,35,36,37,40,42,43,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,
  97,98,99,
  Dan 89 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,33,34,35,36,37,40,42,43,44,
  45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,58,59,60,62,63,64,65,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  90,91,92,93,94,96,97,98,99,
  Dan 79 so. Thang neu 24/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,
  23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,
  34,35,36,37,42,43,44,45,46,48,
  49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,
  62,63,64,67,70,72,73,74,75,76,
  77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,
  88,89,90,91,92,94,96,97,99,
  Dan 65 so. Thang neu 25/30 Win.
  01,02,03,05,06,10,11,12,13,14,
  15,16,19,21,22,23,25,26,27,28,
  30,31,33,34,35,36,37,42,44,45,
  49,51,52,53,54,55,56,58,59,60,
  62,63,64,67,70,72,73,75,76,77,
  78,81,82,83,84,86,88,89,90,91,
  92,94,96,97,99,
  Dan 57 so. Thang neu 26/30 Win.
  01,03,06,10,11,12,13,15,16,19,
  22,23,26,27,28,30,31,34,35,36,
  37,42,45,49,51,52,53,54,55,56,
  58,59,60,62,63,64,67,70,72,73,
  75,76,77,78,81,82,83,84,86,88,
  89,90,91,92,94,96,99,
  Dan 44 so. Thang neu 27/30 Win.
  01,03,06,10,12,13,16,19,22,26,
  28,30,34,37,42,45,49,51,52,53,
  55,56,58,59,60,62,63,64,67,72,
  73,75,76,77,78,83,84,86,88,89,
  90,91,94,99,
  Dan 31 so. Thang neu 28/30 Win.
  03,06,10,12,13,19,26,28,30,34,
  37,45,49,56,58,59,62,63,64,67,
  72,76,77,78,83,86,89,90,91,94,
  99,
  Dan 21 so. Thang neu 29/30 Win.
  03,06,12,13,19,26,28,30,34,56,
  58,59,64,67,77,78,86,90,91,94,
  99,
  Dan 11 so. Thang neu 30/30 Win.
  03,06,13,26,30,56,58,64,67,77,
  99,
   
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 09/09/2020
  Dan 92 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,
  11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
  21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,
  44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
  54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,
  64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 85 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,10,11,12,
  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
  24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
  35,38,39,40,41,42,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,66,67,69,
  70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,
  81,82,83,84,85,87,88,89,91,94,
  95,96,97,98,99,
  Dan 78 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,01,02,03,05,06,10,11,12,14,
  15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,
  27,28,29,30,31,32,33,35,38,39,
  40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,
  62,63,64,66,67,69,70,71,72,75,
  76,77,78,80,81,82,83,85,87,88,
  89,91,94,95,96,97,98,99,
  Dan 75 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,01,02,03,06,10,11,12,14,15,
  16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,
  28,29,30,31,32,33,35,38,39,40,
  41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,
  52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,
  63,64,66,67,69,70,71,72,75,76,
  77,78,80,81,82,83,85,87,88,89,
  91,94,95,97,98,
  Dan 64 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,01,02,03,10,11,12,15,16,17,
  19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,
  30,31,32,33,38,39,40,41,42,44,
  46,47,49,50,52,53,55,56,57,59,
  60,61,62,63,64,69,70,71,72,75,
  78,80,81,82,83,85,87,88,89,91,
  94,95,97,98,
  Dan 52 so. Thang neu 30/40 Win.
  01,02,03,10,11,15,16,17,20,21,
  24,25,26,27,28,29,30,32,33,38,
  40,42,44,46,47,49,50,53,56,57,
  59,60,61,62,63,64,69,70,72,75,
  78,80,81,83,85,87,88,89,91,94,
  95,98,
  Dan 43 so. Thang neu 31/40 Win.
  01,02,03,10,11,15,17,21,24,25,
  26,27,28,29,30,32,33,38,40,42,
  44,46,49,50,56,57,59,60,61,63,
  64,70,72,75,78,81,85,88,89,91,
  94,95,98,
  Dan 33 so. Thang neu 32/40 Win.
  01,02,03,15,17,21,24,25,26,27,
  29,32,33,38,40,42,44,46,50,59,
  61,63,64,70,72,75,78,81,85,88,
  89,94,95,
  Dan 26 so. Thang neu 33/40 Win.
  01,02,03,15,17,21,25,26,27,29,
  32,38,40,42,44,46,50,59,61,72,
  78,81,85,88,89,95,
  Dan 18 so. Thang neu 34/40 Win.
  01,03,17,21,25,26,27,29,32,40,
  42,44,59,61,72,78,85,89,
  Dan 13 so. Thang neu 35/40 Win.
  03,21,25,26,27,32,40,42,44,59,
  61,78,85,
  Dan 9 so. Thang neu 36/40 Win.
  25,26,32,40,42,44,59,61,85,
  Dan 7 so. Thang neu 37/40 Win.
  26,32,40,42,44,61,85,
  Dan 5 so. Thang neu 38/40 Win.
  32,40,44,61,85,
  Dan 2 so. Thang neu 39/40 Win.
  61,85,
  Dan 1 so. Thang neu 40/40 Win.
  85,
   
 19. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random Loại 2 ngày 09/09/2020
  Dan 93 so. Thang neu 21/30 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,09,10,11,
  12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
  22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,
  34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,
  46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
  66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 91 so. Thang neu 22/30 Win.
  00,01,03,04,05,06,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
  58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,
  89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 88 so. Thang neu 23/30 Win.
  00,01,03,04,05,06,09,10,11,12,
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
  23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,
  35,36,39,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,51,52,54,55,57,58,59,
  60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
  80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
  92,93,94,95,96,97,98,99,
  Dan 82 so. Thang neu 24/30 Win.
  00,01,03,04,05,06,09,10,11,13,
  14,15,17,18,19,20,21,22,25,27,
  28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,54,55,57,58,59,60,62,63,
  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,
  74,75,77,78,79,80,82,83,84,85,
  87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 72 so. Thang neu 25/30 Win.
  00,01,03,04,05,06,09,10,11,13,
  15,17,18,20,21,25,27,28,29,30,
  31,32,33,35,36,39,42,43,44,45,
  46,48,49,50,51,52,54,55,57,58,
  59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,
  72,73,74,75,77,78,79,80,83,84,
  87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,
  98,99,
  Dan 60 so. Thang neu 26/30 Win.
  00,01,03,04,06,09,10,13,15,17,
  18,21,25,27,28,29,30,31,32,35,
  36,39,42,43,45,46,48,50,51,52,
  54,57,59,60,62,63,64,65,66,67,
  69,70,72,73,74,75,77,80,83,87,
  88,89,91,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 50 so. Thang neu 27/30 Win.
  00,01,03,04,06,09,10,13,18,21,
  25,27,28,29,30,31,35,36,39,43,
  45,46,52,54,59,60,62,63,64,65,
  66,67,69,70,72,74,75,77,80,83,
  87,88,89,92,93,94,95,97,98,99,
  Dan 34 so. Thang neu 28/30 Win.
  01,03,04,06,09,13,18,21,27,28,
  29,30,36,39,43,46,59,60,63,66,
  67,69,72,75,77,80,87,88,92,93,
  94,95,98,99,
  Dan 25 so. Thang neu 29/30 Win.
  01,03,04,06,18,21,27,28,29,36,
  39,43,46,59,60,66,72,75,77,87,
  88,94,95,98,99,
  Dan 12 so. Thang neu 30/30 Win.
  27,28,29,39,43,46,60,66,72,77,
  98,99,
   
 20. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  6,932
  Được thích:
  75,872
  Điểm thành tích:
  113
  Random 60 dàn 60 số ngày 10/09/2020
  Dan 93 so. Thang neu 25/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
  63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,
  74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,
  97,98,99,
  Dan 86 so. Thang neu 26/40 Win.
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
  10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
  21,23,25,27,28,29,30,31,33,34,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
  45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,
  56,57,58,59,60,63,65,66,67,69,
  70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,
  82,83,84,85,87,88,89,90,91,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 81 so. Thang neu 27/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,12,13,14,15,16,18,20,21,23,
  25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,
  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,
  47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,
  59,60,63,65,66,67,69,70,73,74,
  75,76,77,79,81,82,83,84,85,87,
  88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,
  99,
  Dan 76 so. Thang neu 28/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,18,20,21,23,25,
  27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
  48,49,50,52,53,55,57,58,59,60,
  63,65,66,67,70,73,74,75,76,77,
  79,81,83,85,87,88,89,90,91,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 66 so. Thang neu 29/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,
  11,13,14,15,16,18,20,21,23,25,
  28,29,30,31,33,34,35,36,38,40,
  41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
  52,55,58,60,63,65,66,67,73,74,
  75,77,79,81,83,87,88,89,90,93,
  94,95,96,97,98,99,
  Dan 53 so. Thang neu 30/40 Win.
  00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,
  13,16,18,20,21,23,25,28,29,33,
  34,35,36,40,41,42,43,45,47,48,
  49,50,52,55,60,63,65,66,67,73,
  75,81,83,87,88,89,90,93,94,95,
  97,98,99,
  Dan 45 so. Thang neu 31/40 Win.
  00,03,04,05,06,09,10,11,16,20,
  21,23,25,28,29,33,34,35,36,40,
  41,43,45,47,48,49,50,55,60,63,
  65,66,67,73,75,81,87,88,89,90,
  94,95,97,98,99,
  Dan 32 so. Thang neu 32/40 Win.
  00,03,05,06,09,10,16,20,21,25,
  28,29,33,34,35,36,45,48,49,50,
  55,60,63,65,66,73,75,88,90,94,
  98,99,
  Dan 27 so. Thang neu 33/40 Win.
  00,05,06,09,10,16,20,21,25,28,
  29,33,34,35,36,45,48,50,60,63,
  65,66,75,88,90,94,98,
  Dan 17 so. Thang neu 34/40 Win.
  00,06,20,25,28,33,34,35,45,50,
  63,65,66,88,90,94,98,
  Dan 13 so. Thang neu 35/40 Win.
  00,06,20,25,33,34,35,45,50,63,
  66,94,98,
  Dan 7 so. Thang neu 36/40 Win.
  20,33,34,45,66,94,98,
  Dan 5 so. Thang neu 37/40 Win.
  20,33,34,66,94,
  Dan 4 so. Thang neu 38/40 Win.
  20,33,34,94,
  Dan 1 so. Thang neu 39/40 Win.
  33,
   
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua.net