quảng cáo kqxs full 2
quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

quảng cáo kqxs full 2

CHIA SẺ KINH NGHIỆM - THAM KHẢO CHỐT SỐ

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Xổ Số' bắt đầu bởi HayDoiDay123, 12/2/20.

Lượt xem: 788,423

 1. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,784
  Được thích:
  59,394
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/05/2020
  CHỐT THEO 5 CHẠM
  1 HayDoiDay123 03568
  2 trada247 23478
  3 Cakiempro68 23478
  4 Dragon86 13678
  5 hestia 23789
  6 cogihot123 N
  7 Hoa Quynh 03578
  8 quyet1986 12348
  9 cuongls1102 13568
  10 lethihoaithu 45678
  11 doithieugia91 13579
  12 Quyenlun 01789
  13 Binhminh -368 02458
  14 SotRet 03578
  15 lodenambac 13478
  16 tuyenduong 03478
  17 monggiausang 01456
  18 Nguyenx Chi Thanh 23567
  ...........................................................
  Dan 79 so. Thang neu it nhat 11/17 Win
  01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,
  13,14,15,17,18,20,21,23,25,26,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,
  50,51,52,53,54,57,58,59,60,62,
  63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,93,94,95,97,98,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 12/17 Win
  01,02,03,04,07,08,10,12,13,14,
  15,17,18,20,21,23,25,27,28,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
  41,43,45,46,47,48,51,52,53,54,
  57,58,63,64,67,68,70,71,72,73,
  74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,93,97,98,
  Dan 54 so. Thang neu it nhat 13/17 Win
  03,07,08,13,15,17,18,23,25,27,
  28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
  39,43,45,47,48,51,52,53,54,57,
  58,63,67,68,70,71,72,73,74,75,
  76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,93,98,
  Dan 49 so. Thang neu it nhat 14/17 Win
  03,07,08,13,17,18,23,27,28,30,
  31,32,34,35,36,37,38,39,43,45,
  47,48,53,54,57,58,63,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,93,98,
  Dan 40 so. Thang neu it nhat 15/17 Win
  03,07,08,13,17,18,28,30,31,34,
  35,36,37,38,43,47,48,53,57,58,
  63,67,68,70,71,73,74,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,89,98,
  Dan 18 so. Thang neu it nhat 16/17 Win
  03,18,30,34,35,38,43,53,57,58,
  68,75,78,81,83,85,86,87,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 17/17 Win
  58,85,
   
  No_1, Hoa Quynhthichoc Thích điều này.
 2. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,784
  Được thích:
  59,394
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/05/2020
  CHỐT THEO 4 CHẠM
  1 HayDoiDay123 3568
  2 trada247 2378
  3 Cakiempro68 2378
  4 Dragon86 1368
  5 hestia 2389
  6 cogihot123 N
  7 Hoa Quynh 3578
  8 quyet1986 1238
  9 cuongls1102 3568
  10 lethihoaithu 5678
  11 doithieugia91 3579
  12 Quyenlun 1789
  13 Binhminh -368 2458
  14 SotRet 0358
  15 lodenambac 1378
  16 tuyenduong 3478
  17 monggiausang 0156
  18 Nguyenx Chi Thanh 2367
  ...........................................................
  Dan 78 so. Thang neu it nhat 8/17 Win
  02,03,05,07,08,12,13,15,16,17,
  18,20,21,23,25,26,27,28,29,30,
  31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,
  45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,
  56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,
  68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,
  78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,92,93,95,96,97,98,
  Dan 69 so. Thang neu it nhat 9/17 Win
  03,07,08,12,13,15,16,17,18,21,
  23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,
  35,36,37,38,39,43,45,47,48,51,
  52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,
  65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
  76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
  86,87,88,89,93,95,96,97,98,
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 10/17 Win
  03,07,08,12,13,15,17,18,21,23,
  25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,
  36,37,38,39,43,47,48,51,52,53,
  56,57,58,59,62,63,65,67,68,70,
  71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,93,95,
  97,98,
  Dan 52 so. Thang neu it nhat 11/17 Win
  03,07,08,13,15,17,18,23,25,26,
  27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,
  38,39,43,48,51,52,53,57,58,62,
  63,67,68,70,71,72,73,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,98,
  Dan 48 so. Thang neu it nhat 12/17 Win
  03,08,13,15,17,18,23,25,27,28,
  30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
  43,48,51,52,53,57,58,63,67,68,
  71,72,73,75,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,93,98,
  Dan 42 so. Thang neu it nhat 13/17 Win
  03,08,13,18,23,25,28,30,31,32,
  33,34,35,36,37,38,39,43,48,52,
  53,57,58,63,67,68,73,75,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  93,98,
  Dan 37 so. Thang neu it nhat 14/17 Win
  03,08,13,18,23,28,30,31,32,34,
  35,36,37,38,39,43,48,53,57,58,
  63,68,73,75,78,80,81,82,83,84,
  85,86,87,88,89,93,98,
  Dan 24 so. Thang neu it nhat 15/17 Win
  08,13,18,28,31,35,36,37,38,53,
  58,63,68,73,78,80,81,82,83,85,
  86,87,89,98,
  Dan 10 so. Thang neu it nhat 16/17 Win
  35,38,53,58,68,78,83,85,86,87,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 17/17 Win
   
  No_1, Hoa Quynhthichoc Thích điều này.
 3. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,784
  Được thích:
  59,394
  Điểm thành tích:
  113
  Ngày 15/05/2020
  CHỐT THEO 3 CHẠM
  1 HayDoiDay123 568
  2 trada247 278
  3 Cakiempro68 238
  4 Dragon86 138
  5 hestia 389
  6 cogihot123 N
  7 Hoa Quynh 378
  8 quyet1986 128
  9 cuongls1102 568
  10 lethihoaithu 678
  11 doithieugia91 579
  12 Quyenlun 178
  13 Binhminh -368 N
  14 SotRet 038
  15 lodenambac 138
  16 tuyenduong 478
  17 monggiausang 016
  18 Nguyenx Chi Thanh 236
  ...........................................................
  Dan 62 so. Thang neu it nhat 7/16 Win
  03,07,08,12,13,15,16,17,18,19,
  21,23,25,26,27,28,30,31,32,33,
  34,35,36,37,38,39,43,48,51,52,
  53,57,58,61,62,63,67,68,69,70,
  71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,
  83,84,85,86,87,88,89,91,93,96,
  97,98,
  Dan 53 so. Thang neu it nhat 8/16 Win
  03,07,08,12,13,15,16,17,18,21,
  23,26,27,28,30,31,32,34,35,36,
  37,38,39,43,48,51,53,57,58,61,
  62,63,67,68,70,71,72,73,75,76,
  78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,
  89,93,98,
  Dan 37 so. Thang neu it nhat 9/16 Win
  08,13,16,17,18,23,27,28,31,32,
  35,36,37,38,48,53,58,61,63,67,
  68,71,72,73,76,78,80,81,82,83,
  84,85,86,87,88,89,98,
  Dan 31 so. Thang neu it nhat 10/16 Win
  08,13,17,18,28,31,35,36,37,38,
  48,53,58,63,67,68,71,73,76,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  98,
  Dan 23 so. Thang neu it nhat 11/16 Win
  08,18,28,36,37,38,48,58,63,68,
  73,78,80,81,82,83,84,85,86,87,
  88,89,98,
  Dan 21 so. Thang neu it nhat 12/16 Win
  08,18,28,37,38,48,58,68,73,78,
  80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
  98,
  Dan 19 so. Thang neu it nhat 13/16 Win
  08,18,28,38,48,58,68,78,80,81,
  82,83,84,85,86,87,88,89,98,
  Dan 16 so. Thang neu it nhat 14/16 Win
  08,18,28,38,58,68,78,80,81,82,
  83,85,86,87,89,98,
  Dan 2 so. Thang neu it nhat 15/16 Win
  68,86,
  Dan 0 so. Thang neu it nhat 16/16 Win
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/5/20
  GOD_OF_GAMBLE, thichoc, No_1 and 1 người khác Thích điều này.
 4. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,784
  Được thích:
  59,394
  Điểm thành tích:
  113
  Đề phòng Đồng xảo huyệt cho ra kép
   
  GOD_OF_GAMBLE, quyet1986No_1 Thích điều này.
 5. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,784
  Được thích:
  59,394
  Điểm thành tích:
  113
  Dàn Nuôi 8 số Khung 7 ngày (chỉ là tham khảo)
  Ngày 5/7:

  09,90; 18,81; 27,72; 45,54
  Thích 81; 72;
  Cầu báo chạm:
  358(Miss);
  789(Win);
  038(Win);
  126(?)
   
  bongcandy, Nguỹen Chí Thanh, No_1 and 1 người khác Thích điều này.
 6. Hoa Quynh

  Hoa Quynh Lucky Xổ Số

  Tham gia:
  12/3/18
  Bài viết:
  1,822
  Được thích:
  33,080
  Điểm thành tích:
  113
  Nghề nghiệp:
  VIỆN NC LÔ ĐỀ
  TRÙN TIẾNG KÊYS CHẠM 38 VỚI AD
  THÍCH ĐẦU 038 >>>> ĐẦU 8
   
  TT6789, changemylife86No_1 Thích điều này.
 7. trada247

  trada247 Lính mới

  Tham gia:
  26/2/20
  Bài viết:
  304
  Được thích:
  542
  Điểm thành tích:
  93
  Cả làng chọn chạm 8. Căng khi chọn dàn loại
   
 8. quyet1986

  quyet1986 Lính mới

  Tham gia:
  20/12/19
  Bài viết:
  518
  Được thích:
  3,348
  Điểm thành tích:
  93
  Cảm ơn mod HDD rất tâm huyết cho ae. Xinchia sẻ cho ae chút ạ. A e lấy dàn 6x,hay 7x của 7 chạm và ae lấy dàn 24 số của 15/17 người trúng dàn 4 chạm để loại bỏ 24 số trùng trong dàn 7x,6x
   
  dangtinh123lam1808 thích điều này.
 9. MeoMeo33

  MeoMeo33 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  12/4/19
  Bài viết:
  267
  Được thích:
  778
  Điểm thành tích:
  93
  Bác ơi, add thích 126 cơ ạ :)
  Em thích cách bác kết :)
   
  quyet1986 thích bài này.
 10. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,784
  Được thích:
  59,394
  Điểm thành tích:
  113
  126 là cầu nó báo chạm. Còn mình kết 568 nhé
   
 11. LuongSonBac108

  LuongSonBac108 Lính mới

  Tham gia:
  20/3/20
  Bài viết:
  7
  Được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  3
  Dàn 7 chạm 12/17 không có 95 mà dàn 6,5 chạm 12/17 lại có 95 là sao. Tổng hợp có chính xác không đấy mod.
   
  dangtinh123 thích bài này.
 12. LuongSonBac108

  LuongSonBac108 Lính mới

  Tham gia:
  20/3/20
  Bài viết:
  7
  Được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  3
  Haizzzzzzzz
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/5/20
 13. gaccu

  gaccu Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  30/3/19
  Bài viết:
  585
  Được thích:
  1,678
  Điểm thành tích:
  93
  7 chạm làm gì có 12/17 đâu.
  Nay chết vì tham, lúc đầu lấy 79 - 49,40 rồi, sau tham quá lấy 69 - 49,40 thâm luôn.
   
 14. sutrolaicua1tinhyeu

  sutrolaicua1tinhyeu Lính mới

  Tham gia:
  20/3/20
  Bài viết:
  3
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Dàn 50 số lọc theo mấy bác top tháng này chết nhiều quá ae ai chỉ e cách về bờ với
   
 15. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,784
  Được thích:
  59,394
  Điểm thành tích:
  113
  Lần sau lấy luôn dàn 8x cho chắc hazz ơi thua te tua lun..
   
  dangtinh123Hoa Quynh thích điều này.
 16. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,784
  Được thích:
  59,394
  Điểm thành tích:
  113
  Qua 2 ngày mình rút kinh nghiệm Dàn 7x của 6 chạm ngon hơn dàn 7x của 7 chạm nhé
   
 17. Quyenlun

  Quyenlun Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/6/19
  Bài viết:
  480
  Được thích:
  2,015
  Điểm thành tích:
  93
  SXMB NGÀY 16/5
  7 Chạm 9014562
  6 chạm 901456
  5 chạm 49610
  4 chạm 4961
  3 chạm 496
  Số lần trúng 12
  Số lần trượt 3
   
  hestia, Doanchunghdlam1808 Thích điều này.
 18. HayDoiDay123

  HayDoiDay123 Điều hành viên

  Tham gia:
  19/7/18
  Bài viết:
  5,784
  Được thích:
  59,394
  Điểm thành tích:
  113
  XSMB ngày 16/05/2020
  7 Chạm: 0125789
  6 Chạm: 012589
  5 Chạm: 02589
  4 Chạm: 0289
  3 Chạm: 089
  Số lần trúng:14
  Số lần trật: 1
   
  hestia, Doanchunghd, GOD_OF_GAMBLE and 1 người khác Thích điều này.
 19. Quyenlun

  Quyenlun Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/6/19
  Bài viết:
  480
  Được thích:
  2,015
  Điểm thành tích:
  93
  Nay len dan 40 số roi lai loại di bo 04 vi nghĩ rra đéo gi lắm thế.. cuối cùng ăn cứt luôn.. dm thua kiểu chủ quan tức quá...mn ạ...
   
  lam1808 thích bài này.
 20. quyet1986

  quyet1986 Lính mới

  Tham gia:
  20/12/19
  Bài viết:
  518
  Được thích:
  3,348
  Điểm thành tích:
  93
  Ngày 16/5 xsmb
  7 chạm 12 56789
  6 chạm 126789
  5 chạm 16789
  4 chạm 1678
  3 chạm 168
  Trúng 11
  Xịt 4
   
  hestia, Doanchunghdlam1808 Thích điều này.

Cộng đồng Ketqua.net